Informační deska

Domovní řád

1.
DOMOVNÍ ŘÁD
Bytové družstvo Na Valtické 37,38,39

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a nebytových prostorů a společných částí v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.
Čl. 2
Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské a zájmové činnosti apod.). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
3. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box apod.).
4. Společnými prostory domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména schodiště, chodby, sušárny, kočárkárny, kolárny, výtahy apod. Společnými částmi a zařízeními domu jsou zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, součásti domácích telefonů a zvonků, rozvody tepla, teplé a studené vody, plynu, kanalizace, elektřiny, společné antény apod.

Čl. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytových prostor v domě

1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje občanský zákoník, stanovy družstva, smlouvy o správě a jiné platné předpisy. Nájem a podnájem nebytových prostor není možný.
2. Nájemce je povinen řádně užívat byt a společné části domu v souladu s platnými předpisy. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům v domě výkon jejich práv spojených s bydlením či užíváním nebytových prostor. Podmínkami pro nerušený výkon jejich práv spojených s bydlením jsou kázeň, respektování domovních mravů, udržování čistoty a pořádku a včasné provádění oprav a údržby.
3. Nájemce je povinen po předchozím oznámení vlastníka domu umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu, provedení odečtu, kontroly a výměny měřidla tepla i teplé a studené vody.
4. V zájmu předcházení násilného otevření bytu či nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti oznámit představenstvu družstva nebo kontrolní komisi jméno a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
5. Nájemce je povinen na své náklady udržovat byt ve stavu způsobilém řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy.
6. Nájemce je povinen odstranit škody, které způsobil na společném zařízení a ve společných prostorách v domě, a to na své náklady.
7. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení nutných oprav a údržby bytu či nebytového prostoru nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má vlastník domu právo pak po předchozím upozornění nájemce, provést opravy a údržbu na jeho náklady sám.
8. Nájemce bytu je povinen zdržet se provádění úpravy bytu a jeho technického zařízení, jimiž by byl bez souhlasu vlastníka domu a příslušného stavebního úřadu změněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, kanalizace, vzduchotechnika apod.).
9. Nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy v bytě bez souhlasu vlastníka domu a příslušného stavebního úřadu.
10. Veškerá ustanovení tohoto článku se vztahují i na vlastníky bytů v domě.

Čl. 4
Užívání společných prostorů a zařízení

1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídající jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě.
2. Umísťování a ukládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách dovoleno s výjimkou těch, pro které je prostor určen. Komunikační prostory (schodiště a chodby) které vedou k východu z objektu, jsou únikovými cestami v případě požáru. Tento prostor nesmí být zastavěn.
3. Není dovoleno znemožňovat přístup ke společným zařízením domu, jako jsou např. uzávěry, hydranty, kanalizační otvory, měřiče a jiná podobná zařízení.
4. Je zakázáno vstupovat na střechu domu.
5. Ve společných prostorách musí být okna uzavřena.
6. Ve sklepech a společných prostorách je zakázáno ukládat látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné, odstavovat motorová vozidla a užívat otevřeného ohně. Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit.Věci skladované ve sklepech nesmí být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců či nepříjemného zápachu.
7. Bez souhlasu majitele domu je zakázáno v domě zřizovat dílny, skladiště, herny apod.
8. Bezdůvodná a neoprávněná manipulace, zejména s uzávěry studené a teplé vody, tepla a plynu, s rozvaděči el.proudu, s vodoměry na teplou a studenou vodu, měřícími přístroji na dodávku tepla, je přísně zakázána. Osoba, která důvodně uzavřela uzávěr vody, plynu a podobně musí zajistit, aby jeho uzavření jakož opětovné otevření, bylo včas oznámeno.Vpuštění plynu do plynovodu může provést jen oprávněná organizace.
9. Obyvatelé domu jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. V případě, že členská schůze rozhodne, že dům bude uzavřen stále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat.
10. Náhradní klíče od společných prostorů a zařízení domu jsou uloženy dle rozhodnutí představenstva družstva na určeném místě.

Čl. 5
Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu a podílet se na zajišťování pořádku a čistoty v domě a to podle zásad a v rozsahu stanovených a schválených členskou schůzí.
2. Pokud se uživatel bytu či nebytového prostoru nemůže podílet na úklidu z různých důvodů, je jeho povinností úklid zajistit jiným způsobem a na vlastní náklady.
3. Pokud dojde k mimořádnému znečištění společných prostor a částí domu jednotlivým uživatelem bytu či nebytového prostoru, je uživatel povinen toto znečištění odstranit či zajistit úklid na své náklady. Tato povinnost se vztahuje i na odstranění nečistot způsobených domácími zvířaty.
4. Pokud uživatel bytu či nebytového prostoru neplní výše uvedené povinnosti, může vlastník domu zajistit jejich výkon jiným způsobem na náklady tohoto uživatele.
5. Úklid v domě se provádí dle potřeby, nejméně však 1 x týdně.
6. K zajištění pořádku v domě se provádí především úklid všech společných prostor v domě. Zametají se a umývají chodby, vestibuly, schodiště, výtahové kabiny, sklepní chodby atd. Dále se umývají schodišťová okna, zábradlí, osvětlení, vchodové dveře, poštovní schránky atd. Současně se provede úklid nejbližšího okolí domu, tj. zametení chodníků, úklid kolem kontejnerů a sběr nečistot v přilehlých travnatých plochách, odklizení sněhu před vchody domu v zimním období. Majitelé domácích zvířat jsou povinni dle příslušné vyhlášky odstranit ihned znečištění provedené zvířetem u nejbližšího okolí domu sami.
7. Odpovědnost za úklid ve stanoveném čase musí být jmenovitě zveřejněna ve vstupním prostoru takovým způsobem, aby nebyla vyloučena pochybnost o tom, kdo úklid provádí.
8. Je přísně zakázáno vyhazovat jakékoliv nečistoty z oken a lodžií – např. nedopalky z cigaret.

Čl. 6
Vyvěšování a vykládání věcí

1. V oknech a v lodžiích se smí vykládat a vyvěšovat prádlo jen tak, aby nedošlo k obtěžování ostatních spoluobčanů.
2. Květiny musí být zabezpečeny proti pádu. Je nepřípustné zalévat je tak, aby přelitá voda stékala do nižších podlaží a působila tak škodu.
3. Balkony a lodžie musí být udržovány v čistotě.

Čl. 7
Instalace doplňků a informační zařízení

1. Na vnější konstrukce (např. lodžie a okna) nelze bez souhlasu majitele domu umisťovat jakákoliv zařízení a předměty.
2. Reklamy, nápisy a jiná zařízení, např. instalace venkovních televizních a rozhlasových antén apod., mohou být umístěny jen se souhlasem družstva.
3. Nájemce i podnájemce je povinen udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu, poštovní schránce, případně na jiném orientačním vybavení v čitelném stavu.

Čl. 8
Chov domácích zvířat

1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držená (psi, kočky, morčata apod.). Je povinen dbát, aby nedocházelo k narušování práv ostatních obyvatel v domě, např. hlukem, zápachem, fyzickým ohrožením, šířením cizopasníků apod. Majitel zvířete je povinen ihned odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou zvířetem v domě i okolí domu.
2. Ve společných prostorách domu se kočky a psi nesmějí zdržovat ani volně pobíhat, při průchodu společnými prostorami musí být psi vedeni na šňůře a musí být opatřeni náhubky.
3. Je zakázáno kdekoliv v domě chovat hospodářská zvířata.
4. Chovatel zvířete musí dodržovat a respektovat platné hygienické předpisy a zásady, jakož i veškeré vyhlášky obce, včetně vyhlášky upravující podmínky chovu zvířat, zejména psů a koček.
5. K držení většího počtu zvířat či neobvyklých živočichů je potřebný souhlas majitele domu.

Čl. 9
Klid v domě

1. Obyvatelé domu jsou povinni užívat byt či nebytový prostor v souladu s dobrými mravy a tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce v domě nadměrným hlukem, a to nejen v době nočního klidu. Klid v domě jsou povinny dodržovat i ostatní osoby, které se zde zdržují.
2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22,00 do 6,00 hodin, bylo zabráněno jakémukoliv hluku. Hlučnost projevu osob v bytech se musí omezit na míru přiměřenou a přípustnou. V době od 20.00 do 22.00 hodin a od 06.00 do 8.00 hodin je zakázáno provádět příliš hlučnou činnost např. bouchání, vrtání.
3. Dojde-li k porušování zásad občanského soužití a sousedských vztahů, lze se domáhat ochrany u příslušného odboru státní správy.
4. Členská schůze družstva se může usnést na konkrétním čase určeném pro provádění hlučných prací v domě (vrtání, tlučení apod.), např. pouze na odpolední hodiny ve všední dny.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
2. Porušování soužití v domě může být řešeno příslušným obecním úřadem v přestupkovém řízení.

Domovní řád byl schválen členskou schůzí družstva dne 24.3.2009 a nabyl dnem schválení účinnosti.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687